• PL
  • EN

Co to jest HTML?

HTML to nie jest język programowania - to język znaczników. Skrót HTML oznacza Hypertext Markup Language, czyli z angielskiego Hipertekstowy język znaczników. Innymi słowy, jest to język tworzenia dokumentów hipertekstowych. Można powiedzieć, że tworzenie stron internetowych polega na odpowiednim otagowaniu fragmentów tekstu, nadając im inne znaczenie, wygląd strukturę oraz tworząc linki do innych dokumentów hipertekstowych - podstron tej samej wytryny lub innych stron.

HTML w aplikacji webowej REPLIT.

Aplikacja REPLIT jest narzędziem do samodzielnej lub grupowej pracy. Można skorzystać z niej tównież do tworzenia stron internetowych. Użyj tej aplikacji webowej do stworzenia własnej strony internetowej: REPLIT.COM. Po zalogowaniu, można wybrać szablon i postępować jak pokazano na zdjęciu niżej.


Aby rozpocząć tworzenie stron www, postępuj zgodnie z instrukcją:
1 - kliknij CREATE,
2 - WYBIERZ SZABLON HTML, CSS, JS,
3 - nazwij swój projekt,
4 - kliknij CREATE REPL.

Okno aplikacji

Po stworzeniu nowego projektu (REPLA), pojawia się okno aplikacji, w której można już zacząć kodować. po lewej stronie znajduje się EXPLORATOR PLIKÓW (1). Na środku okna znajduje się EDYTOR (2), w którym możesz pisać kod. Każdorazowo po stworzeniu nowego repla w HTML-u pojawi się wzorzec strony internetowej. Pomiędzy znacznikami <BODY> oraz </BODY> znajduje się zdanie: "Tu znajduje się treść strony www". W ten sposób odkrywasz, że pomiędzy tymi znacznikami należy umieszczać to, co będzie widoczne w oknie przeglądarki internetowej. Właśnie tą treść możesz zobiaczyć po prawej stronie aplikacji (4). Aby sprawdzić Jak będzie wyglądała Twoja stronia, musisz kliknąć na zielony przycisk PLAY widoczny w górnej części okna aplikacji (3).

WARTO WIEDZIEĆ!

Aplikacja webowa ma tą przewagę nad aplikacją desktopową, że nie ma znaczenia Twój system operacyjny ani moc sprzętowa. Nie potrzebujesz instalować specjalistycznego oprogramowania ani przechowywać plików na swoim dysku. Dostep do swojego projektu masz z dowlonego urządzenia i miejsca na świecie. Wszystko dzieje się w chmurze, a postępy zapisywane są automatycznie. Projekt możesz udostępnić koledze z klasy lub nauczycielowi w celu podzielenia się efektami swojej pracy.Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do Internetu.

What is HTML?

HTML is not a programming language - is a markup language. HTML is an acronym HyperText Markup Language. In other words, it is a language for creating hypertext documents. It can be easily said that creating web pages is all about tagging fragments of text, giving them a different meaning, structural appearance and creating links to other hypertext documents - pages of the same website or other websites.

HTML in a REPLIT web application.

REPLIT application is a tool for independent or group work. You can also use it to create web pages. Use this web application to create your own web page: REPLIT.COM. After logging in, you can select template and proceed as shown in the picture below.


To get started with web development, follow these steps:
1 - click on CREATE,
2 - SELECT TEMPLATE HTML, CSS, JS,
3 - name your project,
4 - click on CREATE REPL.

Application window

After creating a new project (REPLA), an application window appears where you can already start coding. On the left side you will find the FILE EXPLORER (1). In the middle of the window there is an EDITOR (2) , where you can write your code. Every time you create a new repl in HTML, a web page template will appear. Between the tags <BODY> and </BODY> There is a sentence: "Here is the content of the web page". This is how you discover that between these tags you should put what will be visible in the browser window. You can see this content on the right side of the application (4). To check how your page will look like, you need to click on the green PLAY button visible in the upper part of the application window (3).

GOOD TO KNOW!

A web application has the advantage over a desktop application that your operating system and hardware power does not matter. You do not need to install specialized software or store files on your disk. You have access to your project from any device and any place in the world. Everything happens in the cloud and progress is saved automatically.You can share your project with a classmate or teacher to share the results of your work. The only thing you need is a computer with access to the Internet.