• PL
  • EN

Dokument tekstowy w sieci.

HTML to rozszerzenie pliku tekstowego domyślnie uruchamiane przez przeglądarkę interentową. Można powiedzieć, że to taki plik WORD łączący w sobie obrazy ułożone w różnych miejsach kartki oraz sformatowany tekst. W edytorach tekstu formatowanie polega na zaznaczaniu tekstu oraz wybieraniu odpowiednich opcji jak kolor, rozmiar, styl czcionki, interlinia i inne efekty). Tworząc stronę internetową, zadaniem twórcy jest tagowanie, czyli wstawianie początku oraz końca danego stylu w tekście.

W tym celu musisz zapoznać się ze znacznikami, które nadają oczekiwane przez Ciebie efekty. Ich listę znajdziesz w kolejnej lekcji oraz w Internecie.

Jak zacząć?

Po stworzeniu nowego REPLA w eksploratorze plików widzisz trzy pliki. Jeden z nich to index.html To plik którego nazwy nie wolno zmienić. Niezależnie od tego jak dużo plików (podstron) zamierzasz mieć w swoim serwisie, ten plik musi pozostać. To plik który zostaje uruchomiony jako pierwszy. Każda strona internetowa w sieci posiada ten plik i to jego zawartość pojawia się jako pierwsza po wczytaniu adresu strony główej każdego serwisu.


Nigdy nie używaj w nazwach plików html następujacych znaków:

? * " ' > | / \ ; :.

Nie używaj też spacji jeśli chcesz nazwać plik dwoma lub więcej wyrazami. Zastosuj wtedy znak _
Dla przykładu nazwij plik tak: moje_gry.html lub po prostu mojegry.html.

ZAPAMIĘTAJ!

Staraj się nazywać pliki swoich podstron, plików graficznych i innych plików tak aby było wiadomo czego dotyczą. W ten sposób łatwiej będzie Ci zapanować nad rosnącą ilością plików

Staraj się nie używać wielkich liter, ponieważ dwa pliki nazwane małymi i wielkimi literami będą traktowane przez przeglądarkę jak różne pliki. W związku z tym zaleca się używanie wyłącznie małych liter.
Nigdy nie używaj w nazwach plików znaków diakrytycznych!

Text document on the web.

HTML is a extension of a text file by default run by internet browser. An html file is like a WORD file that combines images arranged in specific places on a page and formatted text. In text editors, formatting involves selecting text and choosing appropriate options such as color, size, font style, spacing and other effects). When creating a web page, the creator's task is to tag, i.e. to insert the beginning and the end of a given style in the text.

To do this, you need to learn about the tags that give the results you want. You will find a list of them in the next lesson and on the Internet.

How to get started?

When you create a new REPL, you see three files in the file explorer. One of them is index.html This is a file that must not be renamed. No matter how many files (subpages) you intend to have on your site, the name of this file must stay the same. This is the file that is run first. Every website on the web has this file and it's content appears first after loading the home page address of each website.


Never use the following characters in html file names:

? * " ' > | / \ ; :.

Also, do not use spaces if you want to name a file with two or more words. Then use the _
For example, name the file: my_games.html or just mygames.html.

REMEMBER!

Try to name your subpage files, image files and other files so that it is clear what they are about. This way it will be easier for you to control the growing number of files

Try not to use uppercase letters, because two files named with lowercase and uppercase letters will be treated by the browser as different files. For this reason, it is recommended to use only in lowercase.
Never use diacritical marks in file names!