• PL
  • EN

Laboratorium aplikacji.

AppLab to specjalne środowisko programistyczne udostępnione w ramach domeny code.org, gdzie możesz bez trudu stworzyć swoją pierwszą aplikację na telefon. Kodowanie odbywa się przy pomocy bloków lub języka java script.


Jeśli nie znasz środowiska AppLab wybierz w pierwszej kolejności opcję Intro to App Lab. Unikniesz frustracji i zniechęcenia do programowania. Kliknij TUTAJ aby zacząć szkolenie.

Kolejnym etapem po szkoleniu jest rozpoczęcie nowego projektu . Kliknij TUTAJ, aby stworzyć swój własny projekt!

WAŻNE!

Aby wejść do laboratorium aplikacji, wymagane jest posiadanie konta na code.org oraz ukończone 13 lat. Jeśli chcesz, możesz użyć prywatnej skrzynki pocztowej, ale zaleca się założenie konta przy uzyciu konta szkolnego - opcja KONTYNUUJ Z MICROSOFT lub KONTYNUUJ Z GOOGLE (zapytaj nauczyciela jakiej z jakiej platformy skorzystać).Jeśli masz mniej niż 13 lat, konieczne bedzie podanie adresu email rodzica w celu wyrażenia zgodny na korzystanie z aplikacji.

Jak działa Wprowadzenie do AppLab?

Wprowadzenie jest pewnego rodzaju interaktywnym kursem, który uczy jak korzystać z aplikacji AppLab. Dzieki niemu jesteś w stanie praktycznie bez pomocy nauczyciela opanować podstawy tej aplikacji.


Widok w trybie projektowania


Po wejściu w kurs skup się na czterech głównych elementach okna kursu:

1 - Instrukcja dla zadania, w którym aktualnie się znajdujesz. Dokładny opis wyjaśnia co należy zrobić aby ukończyć zadanie. W niektórych zadaniach znajduje się gif obrazujący działanie zadania, gdy zakodujesz je prawidłowo.
2 - Podgląd aplikacji w postaci ekranu telefonu. Aby przełączać się między oknem projektowania i kodowania, należy wybrać odpowiednią opcję w górnym lewym roku okna. W dolnej części można uruchomić kod aby zobaczyć, czy projekt działa prawidłowo.
3 - Przybornik (toolbox) zawierający obiekty, które można umieszczać na ekranie wirtualnego telefonu metodą "przeciągnij - upuść". W momencie przełączania się na tryb programowania (KOD), przybornik zmienia się i wygląda zupełnie inaczej (zdjęcie poniżej).
4 - Przestrzeń robocza - podobnie jak przybornik, zmienia się jego widok w przypadku przejścia na tryb kodowania. W przestrzeni roboczej, w zależności od tego czy kodujesz czy projektujesz masz możliwość: ustawiania właściwości obiektów lub pisania kodu (lub układania bloczków).
Widok w trybie kodowania

Applications laboratory.

AppLab is a special development environment provided within the code.org domain, where you can easily create your first application for your phone. Coding is made using blocks or thejava script language.


If you are not familiar with the AppLab environment, select the following option first Intro to App Lab. You will avoid frustration and discouragement with programming. To start training CLICK HERE.

The next step after the training is to start a new project . To create your own design CLICK HERE!

IMPORTANT!

To enter the app lab, you must have an account on code.org and be at least 13 years old. If you want to, you can use a private mailbox, but it is recommended to create an account using your school account - the CONTINUE WITH MICROSOFT lub CONTINUE WITH GOOGLE (ask the teacher which platform to use).If you are under 13 years of age, you will be required to provide your parent's email address in order to opt-in to the use of the application.

How does the introduction to AppLab work?

Introduction is a kind of interactive course that teaches how to use AppLab. With this feature, you are able to virtually master the basics of this application without the help of a teacher.


View in design mode


After entering the course, focus on the four main elements of the course window:

1 - Instructions for the task you are currently in. A detailed description explains what you need to do to complete the task. In some tasks, there is a gif illustrating how the task works if you code it correctly.
2 - Preview the application as a phone screen. To switch between the design and the coding window, select the the corresponding option in the upper left corner of the window. At the bottom, you can run the code to see if the design is working correctly.
3 - A toolbox containing objects that can be dragged and dropped on the screen of the virtual phone. When you switch to the programming mode (CODE), the toolbox changes and looks completely different (picture below).
4 - Workspace - like the toolbox, its view changes when you switch to coding mode. In the workspace, depending on whether you are coding or designing, you can: set object properties or write code (or laying blocks).
View in code mode