• PL
  • EN

Przybornik w trybie KOD.

Kiedy wejdziesz w zakładkę KOD, w PRZYBORNIKU znajdziesz różne grupy poleceń podzielonych na osiem kategorii. Podział ten powstał dla łatwiejszego poszukiwania poleceń.
onEvent.

Po wejściu w zakładkę KOD, domyślnie pierwszą grupą poleceń jest UI controls. To skrót od USER INTERFACE CONTROL. Należy to określenie rozumieć jako grupę bloczków pozwalające na kontrolowanie wyglądu oraz zachowania się obiektów widocznych w interfejsie użytkownika.
Pierwsze z poleceń można uznać za najważniejsze - onEvent.


To polecenie pozwala wykonać inne polecenia kiedy użytkownik kliknie w obiekt o wskazanym ID. Jest to domyślne ustawienie tego obiektu. Z menu rozwijalnego można wybrać jeszcze inne zdarzenie niż kliknięcie.


Opis wszystkich zdarzeń dostępnych w poleceniu onEvent znajdziesz poniżej:

1 - click - Pozwala zaprogramować zdarzenie lub grupę zdarzeń, kiedy uzytkownik kliknie w obiekt o danym ID,
2 - change - Pozwala zaprogramować zdarzenie lub grupę zdarzeń, kiedy określony element został zmodyfikowany i naciśnięto klawisz Enter,
3 - keyup - pozwala określić co ma się wydarzyć, gdy użytkownik zwolnił klawisz klawiatury, gdy mysz znajdowała się nad elementem,

4 - keydown - pozwala określić co ma się wydarzyć, gdy użytkownik nacisnął klawisz klawiatury, gdy mysz znajdowała się nad elementem,
5 - keypress - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik nacisnął klawisz klawiatury, który tworzy znak, gdy mysz znajdowała się nad elementem,
6 - mousemove - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik przesunął kursor myszy, gdy kursor znajdował się nad określonym elementem,
7 - mousedown - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik umieścił kursor myszy na określonym elemencie,
8 - mouseup - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik zwolnił kursor myszy nad wskazanym elementem,
9 - mouseover - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik przesunął kursor myszy nad wskazany element,
10 - mouseout - określa co ma się wydarzyć, gdy użytkownik przesunął kursor myszy z położenia nad wskazanym elementem na położenie poza wskazanym elementem,
11 - input - określa co ma się wydarzyć, gdy określony element został zmodyfikowany.Obiekty z UI controls.

Poniższe polecenia pozwalają na przypisanie określonej wartości tekstowej, logicznej lub graficznej dla obiektu o określonym ID.
1. określa tekst jaki ma się pojawić w przycisku o określonym ID,
2. Tworzy na ekranie pole tekstowe wyświetlające tekst w obiekcie o podanym identyfikatorze w domyślnym położeniu (0,0),
3. Tworzy na ekranie etykietę tekstową, wyświetlającą w domyślnym położeniu (0,0) podany tekst, do którego odwołuje się podany identyfikator,
4. Tworzy na ekranie pole wyboru o początkowej wartości "checked", do którego odwołuje się podany identyfikator, w domyślnym położeniu (0,0),
5. Tworzy na ekranie przycisk radiowy z początkowo zaznaczoną wartością "false", do którego odwołuje się podany identyfikator, w domyślnym położeniu (0,0). W danej chwili można zaznaczyć tylko jeden przycisk w grupie,
6. Wyświetla na ekranie obraz z podanego adresu URL,
7. Odtwarza plik dźwiękowy MP3 z podanego adresu URL,


Obiekty pobierające dane.

Poniższe polecenia pozwalają pobrać różnego rodzaju dane, dzięki czemu w dalszej części programu można podejmować decyzje na tej podstawie.
1. getText - Pobiera tekst z elementu o określonym ID,
2. getNumber - Pobiera liczbę z elementu o określonym ID,
3. getChecked - Uzyskuje stan pola wyboru (false / true) z obiektu o określonym ID,
4. getImageURL - Uzyskuje adres URL dla elementu obrazu o określonym ID,
5. getProperty - Pobiera dostępną właściwość z elementu o określonym ID (np.: wysokość, szerokość, wartość, kolor tekstu itd...),
6. rgb - Pozwala ustawić wartości RGBa dla obiektu o określonym ID (a to poziom przezroczystości),
7. getXPosition - Uzyskuje pozycję X elementu o określonym ID,
8. getYPosition - Uzyskuje pozycję Y elementu o określonym ID,


Obiekty ustawiające właściwości.

Poniższe polecenia pozwalają ustawić różnego rodzaju dane dla obiektów o określonym ID.
1. setText - Ustawia tekst elementu o określonym ID,
2. setNumber - Ustawia wartość liczbową elementu o określonym ID,
3. setChecked - Ustawia stan pola wyboru (false / true) obiektu o określonym ID,
4. setImageURL - Przypisuje adres URL dla elementu obrazu o określonym ID,
5. setPosition - Przypisuje koordynaty oraz wymiary obiektu o określonym ID (możesz użyć tej opcji dla: button, textInput, textLabel, dropdown checkbox, radioButton oraz image),
6. setSize - Pozwala zmienić wymiary obiektu o podanym ID,
7. setProperty - Pozwala ustawić nową dostępną właściwość obiektu o określonym ID,
8. setScreen - Pozwala przejść do ekranu o podanym ID,


Pozostałe obiekty.1. dropdown - Tworzy menu kontekstowe o określonym ID i pozwala przypisać dostępne opcje,
2. playSpeach - Czyta określony tekst głosem kobiecym lub męskim we wszystkich dostępnych w code.org językach,
3. showElement - Zmienia właściwość obiektu o określonym ID na widoczny,
4. hideElement -Zmienia właściwość obiektu o określonym ID na niewidoczny,
5. deleteElement - usuwa z ekranu obiektu o określonym ID,
6. write - Wyświetla na ekranie aplikacji ciąg znaków i/lub wartości zmiennych. Tekst może być również sformatowany jako HTML.,
7. open - Pozwala przejść do określonej strony internetowej lub pliku pod wskazanym adresem internetowym.


WARTO WIEDZIEĆ!

Wszystkie wyżej opisane bloczki wymagają przetestowania. Niektóre z nich będą działać inaczej niż sobie to wyobrażasz. niektóre z nich wymagają dodatkowych bloków (należy umieścić je wewnątrz innych bloków). Podczas kolejnych lekcji poznasz sposoby na to w jaki sposób można ich uzyć w praktyce.

Toolbox in CODE mode.

When you go to the CODE tab, in TOOLBOX you will find different groups of commands divided into eight categories. This is done to make it easier for you to find the commands.
onEvent.

When you enter the CODE tab, by default the first group of commands is UI controls. To skrót od USER INTERFACE CONTROL. Należy to określenie rozumieć jako grupę bloczków pozwalające na kontrolowanie wyglądu oraz zachowania się obiektów widocznych w interfejsie użytkownika.
Pierwsze z poleceń można uznać za najważniejsze - onEvent.


This command allows other commands to be executed when the user clicks on an object with the specified ID. This is the default setting for this object. You can select an event other than a click from the drop-down menu.


A description of all events available in the onEvent command can be found below:

1 - click - Allows you to program an event or a group of events when a user clicks on an object with a given ID,
2 - change - Allows you to program an event or group of events when a specific item is modified and the Enter key is pressed,
3 - keyup - allows you to specify what should happen when the user releases the keyboard key while the mouse is over an element,

4 - keydown - allows you to specify what should happen when the user presses a keyboard key while the mouse was over the element,
5 - keypress - determines what should happen when the user presses a keyboard key that creates a character when the the mouse was over the element,
6 - mousemove - determines what should happen when the user moves the mouse cursor over a element,
7 - mousedown - determines what should happen when the user places the mouse cursor on a certain element,
8 - mouseup - determines what should happen when the user releases the mouse cursor over the item,
9 - mouseover - determines what should happen when the user moves the mouse cursor over an item,
10 - mouseout - determines what should happen when the user moves the mouse cursor from a position above the to a position outside the selected element,
11 - input - determines what should happen when the specified element is modified.Objects with UI controls.

The following commands allow you to assign a specific textual, logical or graphic value to the object with the specified ID.
1. specifies the text to appear in the button with the specified ID,
2. Creates a text box on the screen that displays the text in the object with the specified ID at the default position (0,0),
3. Creates a text label on the screen, displaying in the default position (0,0) the given text referenced by given identifier,
4. Creates a checkbox on the screen with an initial value of "checked" that is referenced by the specified identifier, in the default position (0,0),
5. Creates a radio button on the screen with "false" initially selected, referenced by the specified identifier, in the default position (0,0). Only one button in a group can be selected at a time,
6. Displays an image from the specified URL on the screen,
7. Plays an MP3 audio file from the specified URL,


Objects that retrieve data.

The following commands allow you to retrieve various types of data, so that in the further part of the program you can make decisions on the basis of this data.
1. getText - Get the text from the element with the specified ID,
2. getNumber - Get number from element with specified ID,
3. getChecked - Gets the checkbox state (false / true) from the object with the specified ID,
4. getImageURL - Obtains the URL for an image element with a specified ID,
5. getProperty - Gets the available property from the element with the specified ID (e.g.: height, width, value, text color, etc...),
6. rgb - Allows you to set the RGBa values for an object with a specified ID (a it's transparency level),
7. getXPosition - Gets the X position of an element with a specified ID,
8. getYPosition - Gets the Y position of an element with a specified ID,


Objects that set properties.

The following commands allow you to set various types of data for objects with the specified ID.
1. setText - Sets the text of the element with the specified ID,
2. setNumber - Sets the numeric value of the element with the specified ID,
3. setChecked - Sets the checkbox state (false / true) of the object with the specified ID,
4. setImageURL - Assigns a URL for an image element with a specified ID,
5. setPosition - Assigns the coordinates and dimensions of the object with the specified ID (you can use this option for: button, textInput, textLabel, dropdown checkbox, radioButton and image),
6. setSize - Allows you to change dimensions of an object with specified ID,
7. setProperty - Allows you to set a new available property of an object with specified ID,
8. setScreen - Go to the screen with the specified ID,


Other objects.1. dropdown - Creates a context menu with a specified ID and allows you to assign available options,
2. playSpeach - The speaker reads the specified text in a female or male voice in all languages available on code.org,
3. showElement - This changes the property of the object with the specified ID to visible,
4. hideElement -This changes the property of the object with the specified ID to invisible,
5. deleteElement - removes the object with the specified ID from the screen,
6. write - Displays string and/or variable values on the application screen. The text can also be formatted as HTML,
7. open - Allows you to navigate to a specific Web page or file at a specified Web address.


GOOD TO KNOW!

All of the blocks described above need to be tested. Some of them will work differently than you imagine. Some of them require additional blocks (to be placed inside other blocks). During the following lessons you will learn ways to use them in practice.