• PL
  • EN

Czym jest język c++?

C++ jest językiem programowania, którego cechą charakterystyczną jest uniwersalność oraz możliwość wszechstronnego zastosowania. Ponadto programy, gry i inne rzeczy stworzone za jego pomocą są niezwykle wydajne. Choć język ten nie należy do najpopularniejszych i nałatwiejszych, warto się go nauczyć. Struktura kodu w języku c++ na pierwszy rzut oka jest skomplikowana i niezrozumiała. Rozkładając ją na części pierwsze przekonamy się, że "nie taki straszny diabeł, jak go malują".

Język c++ w aplikacji webowej replit.

Podobnie jak w przypadku tworzenia stron w HTML, CSS i JS, skorzystamy z aplikacji webowej do programowania REPLIT.COM. Po zalogowaniu, wybieramy kompilator "C++" jak pokazano na zdjęciu niżej.


Aby rozpocząć pracę w jezyku C++, postępuj zgodnie z instrukcją:
1 - kliknij CREATE,
2 - WYBIERZ JĘZYK C++,
3 - nazwij swój projekt,
4 - kliknij CREATE REPL.

Okno aplikacji

Po stworzeniu nowego projektu (REPLA), pojawia się okno aplikacji, w której można już zacząć programować. po lewej stronie znajduje się EXPLORATOR PLIKÓW (1). Na środku okna znajduje się EDYTOR (2), w którym możesz pisać kod. Każdorazowo po stworzeniu nowego repla w języku C++ pojawi się klasyczny przykład, czyli "witaj świecie". W ten sposób poznajesz pierwsze polecenie pozwalające wyświetlić komunikat w KONSOLI. Ta znajduje się po prawej stronie aplikacji (4). Tam zobaczysz efekty działania Twojego programu. Aby je zobaczyć należy kliknąć na zielony przycisk PLAY na górze okna (3).

WARTO WIEDZIEĆ!

Aplikacja webowa ma tą przewagę nad aplikacją desktopową, że nie ma znaczenia Twój system operacyjny ani moc sprzętowa. Nie potrzebujesz instalować specjalistycznego oprogramowania oraz konfigurowac kompilatorów. Wszystko dzieje się w chmurze, a postępy zapisywane są automatycznie. Każdy projekt możesz udostępnić koledze z klasy lub nauczycielowi w celu podzielenia się efektami swojej pracy. Jedyne czego potrzebujesz to dostęp do Internetu.

What is c ++?

C ++ is a programming language which is characterized by universality and the possibility of versatile use. In addition, programs, games, and other things created with it are extremely efficient. Although this language is not the most popular and easy, it is worth learning. The code structure in c ++ is at first glance complicated and incomprehensible. By taking it apart, we will see that "the devil is not as terrible as he is painted".

C ++ in the replit web application.

As in the case of creating pages in HTML, CSS and JS, we will use a web application for programming REPLIT.COM. After logging in, select the "C ++" compiler as shown in the photo below.

To start working in C ++, follow the instructions:
1 - click CREATE,
2 - CHOOSE LANGUAGE C++
, 3 - name your project,
4 - click CREATE REPL.

Application window

After creating a new project (REPL), the application window appears, where you can start programming. On the left side is the FILE EXPLORATOR (1). There is an EDITOR in the middle of the window (2), in which you can write code. Each time after creating a NEW REPL in C ++ the classic example of "hello world" will appear. This way you know the first command to display a message on the CONSOLE. It's all on the right side of the app (4). There you will see the effects of your program. To view them, click the green PLAY button at the top of the window (3).

GOOD TO KNOW!

The web application has the advantage over the desktop application that it does not matter your operating system or hardware power. You don't need to installspecialized software and configure compilers. Everything happens in the cloud and your progress is saved automatically. Each project you can share with your classmate or teacher to share your work. All you need is internet access.