• PL
  • EN

Struktura kodu w c++.

Aby zrozumieć budowę programu napisanego w języku c++ najłatwiej przyjrzeć się projektowi, który pojawia się tuż po utworzeniu nowego repla. To klasyczny przykład wykorzystywany podczas rozpoczynania nauki programowania (również w innych językach).
Przyjrzyjmy się programowiPierwsze cztery linie kodu 1 - 4 to jeden ze sposobów tworzenia komentarzy. Jeśli chcesz napisać dłuższy, zawierający kilka zdań komentarz, użyj tego sposobu. W pierwszej linii wpisz /*, a następnie zakończ tymi samymi znakami ale w odwróconej kolejności: */.

Linia kodu 5 i 9 są puste. Służą jedynie zwiększeniu przejrzystości kodu. Ich użycie nie zmienia w żaden sposób programu.

Linia 6 to dołączenie biblioteki obsługi strumienia wejścia / wyjścia (in / out stream). Dzięki temu możemy korzystać m.in z poleceń wyświetlania komunikatów na ekranie konsoli. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że bez tej biblioteki nie zadziała żaden program konsolowy.

Kolejna linia 7 automatycznie dodaje przedrostek std:: wszystkim poleceniom, które tego wymagają. Pozwala To skrócic polecenie, które standardowo wygląda tak: std::cout << "jakiś tekst"; na bardziej przyjemne dla oka i łatwiejsze w zapisie i zapamiętaniu: cout << "jakiś tekst";.

Właściwy program rozpoczyna się od linii 10. int main() jest funkcją, w tym przypadku funkcją główną. Jest to część kodu uruchamiana zaraz po starcie całego programu. Istnieje mozliwość tworzenia własnych funkcji, ale o tym później. Każda funkcja rozpoczyna się i kończy nawiasami klamrowymi: { oznacza początek funkcji, a } jej koniec.

Linie kodu 11 - 17 to zawartość funkcji. Każda z linii wyświetla jakiś tekst w konsoli. Przeanalizujmy każdą linię osobno:

11: Wyświetli napis Moje pierwsze słowa!, a następnie wstawia enter. Za enter w tym przypadku odpowiada \n.

12: Wyświetli napis Witaj Świecie!, a następnie wstawia enter. Za enter w tym przypadku odpowiada endl, czyli skrócone end line (z ang. koniec linii)

13: Wyświetli napis Co słychać?. Zwróć uwagę, że ta linia nie jest zakończona enterem.

14: Rozpoczyna się wstawieniem nowej linii - taki sam sposó jak w linii 11. Ta linia kodu również nie ma na końcu linii wstawionego entera.

15: To znane już wcześniej z linii 12 zakończenie linii.

16: Podobnie jak wyżej ta linia kodu nie ma tekstu, a inny poznany wcześniej sposób zakończenia linii.

17: Ostatnia linia kodu w tym programie wyświetli zdanie Koniec programu..., a następnie wstawi kursor tekstowy na końcu tej samej linii (nie ma entera).

WARTO WIEDZIEĆ!

Każda instrukcja musi mieć na końcu znak ;. Jego brak spowoduje błędy podczas kompilacji - program nie uruchomi się wcale. To jeden z najczęściej pojawiających się błędów większości początkujących. Na szczęście większość edytorów (w tym REPLIT) podkreślają błędy składni na czerwono. Po najechaniu kursorem pojawia się sugestia, co zmienić żeby kod był prawidłowy.

Funkcja int (main) powinna zawierać na końcu instrukcję return 0;, ponieważ każda funkcja (z wyjątkiem void) powinna zwrócić wartość zgodną z początkową deklaracją. int to skrót od integer - liczba całkowita sugeruje, że funkcja ta musi na końcu zwrócić liczbę całkowitą (zazwyczaj zero).

Code structure in c++.

To understand the structure of a program written in c ++ the easiest way is to look at the project that appears right after creating a NEW REPL. This is a classic example when starting to learn programming (also in other languages).
Let's take a look at the program:The first four lines of code 1 - 4 this is one way to create comments. If you want to write a longer, several-sentence comment, use this method. In the first line, type /*, then end with the same characters but in reverse order: */ .

Line of code 5 i 9 is blank. They only serve to make the code clearer. Their use does not change the program in any way.

Line 6 that is, inclusion of the in / out stream handler. Thanks to this, we can use, among others commands to display messages on the console screen. You might even risk saying that without this library, every console program will not work.

Another line 7 automatically adds the std :: prefix to everyone commands that require it. This allows you to shorten the command, which by default looks like this: std::cout << "some text"; changes for more pleasing to the eye and easier to write and remember: cout << "some text";.

The actual program starts with the line 10. int main() she is a function in this case main function. It is part of the code that is run right after the entire program is started. It is possible to create your own functions, but you will learn more about this later. Each function begins and ends with curly braces: { that is the beginning of the function, and } is the end of the function.

Lines of code 11 - 17 this is the content of the function. Each line displays some text on the console. Let's analyze each line separately:

11: It will display My First Words! then inserts enter. \n is responsible for enter in this case.

12: It will print Hello World! , then insert an enter at the end of that line of code. In this case, endl , which is a shortened end line , is responsible for enter.

13: It will display What's up? . See that this line does not end with an enter.

14: Rozpit starts with a newline - same as in line 11 . This line of code also doesn't have an ENTER inserted at the end of a line.

15: This is the end of the line from 12 .

16: Like above, this line of code has no text, and the other way to insert enter is seen before.

17: The last line of code in this program will output the sentence End of program ... and then insert a text cursor at the end of the same line (no enter).

GOOD TO KNOW!

Each statement must end with a semicolon. Its absence will cause compilation errors - the program will not start at all. This is one of the most common mistakes most beginners make. Fortunately, most editors (including REPLIT) highlight mistakes syntax in red. After hovering over the cursor, it is suggested what to do to make the code correct.

The int (main) function should include a return 0; statement at the end, since every function (except void) should return a value that matches its initial declaration. int is otherwise integer - an integer implies that this function must return an integer (usually zero) at the end.