• PL
  • EN

Więcej na temat języka c++.

Na początek wyjaśnijmy sobie skąd popularność języka c++. Najpierw powstał język C (na początku lat siedemdziesiątych) na podstawie jeszcze starszego języka B. Twórcą tego języka bylł Dennis Ritchie – ten sam, który wraz z Kenem Thompsonem stworzył system operacyjny Unix. Sam język C powstał pierwotnie w celu uniezależnienia systemu operacyjnego od sprzętu komputerowego. W tamtych czasach obowiązującym systemem operacyjnym był UNIX. Dzięki napisaniu systemowych narzędzi, a przede wszystkim jądra, umożliwiło przeniesienie Uniksa na inne platformy sprzętowe.

CIEKAWOSTKA!

Nie tylko Unix został przepisany w języku C. To samo spotkało bazodanowe oprogramowanie Oracle Database i to już w 1983 roku. Dwa lata później z użyciem C powstał pierwszy Windows, a także w głównej mierze jądro NT, które z czasem stało się sercem wszystkich wydań systemu Microsoftu. W 1991 roku powstał chyba najsłynniejszy projekt w języku C – Linux. Fakt stworzenia go właśnie w tym wysokopoziomowym języku wpłynął pozytywnie na jego popularność, a uruchomienie Linuksa możliwe jest niemalże na każdej platformie sprzętowej. Dziś Linux napędza smartfony, laptopy, komputery, sprzęt sieciowy, a także niemalże wszystkie najpotężniejsze superkomputery na świecie znajdujące się na liście TOP500. Również macOS od Apple, jako system pochodzący z uniksowej rodziny, napisany został w głównej mierze w języku C. Android, czyli system napędzający miliony smartfonów i innych urządzeń? Działa na jądrze Linux, a jądro Linux jest – jak wspomniałem – w C. iOS? Został zbudowany w oparciu o kernel Darwin z systemu macOS, a więc i tutaj najważniejsza i najbardziej krytyczna część systemu została napisana w języku C.

Co to jest język C?

Rozważania na temat historii języka C++ należy rozpocząć od jego źródła, czyli języka C. Jego autorem był Dennis Ritchie, znany amerykański informatyk. Język C stanowi rozwinięcie nieużywanego współcześnie, interpretowanego języka B, którego twórcą również był Dennis Ritchie. C powstał na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. W latach 1969-1973 budowano podstawową strukturę języka. 1973 rok był dla języka C przełomowy, ponieważ właśnie wtedy informatykom udała się implementacja jądra systemu operacyjnego Unix. Pozwoliło to specjalistom na uruchomienie języka C na różnych maszynach bez konieczności pisania systemu od początku. Czas największej popularności języka C przypada na początek lat 80. XX wieku. W 1983 roku American National Standards Institute ustanowił specjalny komitet powołany w celu ustalenia standardu języka C. Prace trwały do roku 1989, kiedy to powstała wersja języka nieformalnie nazywana ANSI C. W 1990 roku powstała natomiast wersja C90, zakwalifikowana jako norma ISO/IEC 9899:1990. W 1999 roku opublikowano wersję C99, natomiast w 2011 roku utworzono wersję C11.

WARTO WIEDZIEĆ!

Dlaczego zdarza się, że język C++ nazywany jest przestarzałym i niewartym uwagi językiem? Nieprzychylne opinie na temat C++ wynikają z trudności związanych z nauką tego języka. Jego pełne przyswojenie wymaga od ucznia szerokiej wiedzy informatycznej i wykonywania wielu działań, które nie są konieczne podczas projektowania w językach nowszej generacji. Właśnie dlatego wielu początkujących programistów po opanowaniu podstaw C++ dalszą drogę zawodową wiąże z innym językiem. Silna pozycja C++ wskazuje jednak, że warto poświęcić czas na naukę i znaleźć się w nielicznym gronie specjalistów.

W internecie istnieje mnówstwo miejsc zrzeszających sympatyków programowania. Jednym z nich jest SPOJ. Znajdziesz tam wiele ciekawych problemów do rozwiązania. To świetne miejsce gdzie możesz sprawdzić swoje umiejętności, zostaną one ocenione automatycznie. Strona zawiera ponad 8000 zadań do rozwiązania. Narzędzie jest wykorzystywane przez wiele wyższych uczelni w Polsce i na całym świecie. Wejdź na SPOJ i sprawdź!

More on C ++.

First, let's explain the popularity of the c ++ language. First, the C language was created (in the early seventies) on the basis of an even older B language. The creator of this language was Dennis Ritchie - the same one who, together with Ken Thompson, created the Unix operating system. The C language itself was originally developed to make the operating system independent of the operating hardware was UNIX. By writing system utilities, especially the kernel, it made it possible to port Unix to other hardware platforms.

GOOD TO KNOW!

Not only Unix was rewritten in C language. The same happened to Oracle Database software already in 1983. Two years later, C was used to create the first Windows, and mainly the NT kernel, which with time became the heart of all editions of the Microsoft system. In 1991, perhaps the most famous project in the C language - Linux. The fact of creating it for its popularity, and running Linux is possible on almost any hardware platform. Today Linux powers smartphones, laptops, computers, networking equipment, and almost all of the world's most powerful supercomputers on the TOP500 list. Apple's macOS, too, as a system from the Unix family, was written mainly in the C language. Android, a system that powers millions of smartphones and other devices? It runs on the Linux kernel, and the Linux kernel is - like Darwin from macOS, so here the most important and critical part of the system is written in C.

What is C language?

Considerations on the history of the C ++ language should begin with its source, which is the C language. Its author was Dennis Ritchie, a well-known American computer scientist. The C language is a development of the currently unused, interpreted B language, also created by Dennis Ritchie. C was built at the turn of the 1960s and 1970s. In the years 1969-1973, the basic structure of the language was built. 1973 was a breakthrough for the C language, because it was then that computer scientists were able to implement the kernel of the Unix operating system. This allowed specialists to run the C language on different machines without having to write the system from scratch. The time of greatest popularity of the C language falls on the beginning of the 1980s. In 1983, the American National Standards Institute established a special committee appointed to establish the C language standard. Work continued until 1989, when a version of the language, informally known as ANSI C, was created. In 1990, the C90 version was created, qualified as the ISO / IEC 9899 standard: 1990. In 1999, the C99 version was published, while in 2011, the C11 version was created.

GOOD TO KNOW!

Why is C ++ sometimes called an obsolete and unremarkable language? Unfavorable opinions about C ++ stem from the difficulty of learning this language. Its full assimilation requires the student to have extensive IT knowledge and perform many activities that are not necessary when designing in newer languages. That is why many novice programmers, after having mastered the basics of C ++, associate their further professional career with another language. The strong position of C ++ indicates, however, that it is worth spending some time learning and being among the few specialists.

There are tons of sites on the internet for coding enthusiasts. One of them is SPOJ. There you will find many interesting problems to solve. This is a great place to test your skills, they will be assessed automatically. The site contains over 8,000 problems to be solved. The tool is used by many universities around the world. Go to the website and check SPOJ !