• PL
  • EN

Operatory arytmetyczne.

Aby móc wykonać dowolne działanie matematyczne w języku c++ musisz poznać operatory arytmetyczne. Wszystkie dostępne dla języka c++ widoczne są w tabelce poniżej:

Operator Działanie Przykład
+ dodawanie a + b
- odejmowanie a - b
* iloczyn a * b
/ iloraz a / b
% reszta z dzielenia a % b

Operatory porównania.

W programowaniu oprócz działań arytmetycznych, niezbędne są tzw. operatory porównania. Tych operatorów używa się w instrukcjach warunkowych oraz pętlach w celu określenia prawdziwości warunku logicznego.
Poniżej znajdziesz tabelę z opisem:

Operator Działanie Przykład
== porównanie (a == b)
!= zaprzeczenie (a != b)
> a większe od b (a > b)
< a mniejsze od b (a < b)
>= większe lub równe (a >= b)
<= większe lub równe (a <= b)

ZAPAMIĘTAJ!

Operator porównania jest często mylony z operatorem przypisania. Kiedy początkujący programista tworzy przykładowe zapytanie (czy zmienna x jest taka sama jak y), zdarza się, że pisze tak:

x = y - to jest poważny błąd.

Powyższy zapis oznacza, że zawartość zmiennej y zostanie przypisana do zmiennej x. Tymczasem zależało nam na sprawdzeniu czy zawartość zmiennej x jest taka sama jak y. Aby zrobić to prawidłowo, nalezy napisać tak:

x == y - to jest prawidłowy sposób porównywania zmiennych.

Operatory przypisania wartości.

Istnieją skrócone sposoby wykonywania prostych operacji arytmetycznych na zmiennych w formie skróconej. Poniżej lista tych działań:

Operator Działanie Przykład
= przypisanie a = b
+= zwiększenie a o wartość b a += b
-= zmniejszenie a o wartość b a -= b
*= mnożenie a przez wartość b a *= b
/= dzielenie a przez wartość b a /= b

Operatory zwiększania i zmniejszania.

Jeśli chcesz zwiekszyć wartość dowolnej zmiennej dokładnie o jeden, możesz skorzystać z pewnego uproszczenia. Należy rozumieć to w taki sposób, że jeśli zmienna "a" ma wartość 9, to po wykonaniu inkrementacji będzie mieć wartość 10. Poniżej zobacz przykłady:

Operator Działanie Przykład
++ inkrementacja a++
-- dekrementacja a--

Arithmetic operators.

To perform any mathematical operation in c++ you need to know arithmetic operators. All available in c++ can be seen in the table below:

Operator Math operation Example
+ adding a + b
- subtraction a - b
* multiplication a * b
/ dividing a / b
% rest of the division a % b

Comparison operators.

In programming, in addition to arithmetic operations, so-called comparison operators are necessary. These operators are used in conditional statements and loops to determine the truth of a logical condition.
Below you will find a table with a description:

Syntax Operator name Example
== equal to (a == b)
!= not equal to (a != b)
> greater than (a > b)
< less than (a < b)
>= greater than or equal to (a >= b)
<= less than or equal to (a <= b)

REMEMBER!

The comparison operator is often confused with the assignment operator. When a novice programmer creates a sample query (is the variable x the same as y?), it may happen that he writes like this:

x = y - this is a serious mistake.

this expression means that the contents of the variable y will be assigned to the variable x. Meanwhile, we wanted to checking if the content of the variable x is the same as y. To do this correctly, write as follows:

x == y - this is the correct way to compare variables.

Value assignment operators.

There are ways to perform simple arithmetic operations on variables in a shortened form. Below is a list of those activities:

Syntax Operator name Example
= assigning the value b to the variable a a = b
+= increase a by the value of b a += b
-= decrease a by the value of b a -= b
*= multiplying a by the value of b a *= b
/= dividing a by the value of b a /= b

increase and decrease operators.

If you want to increase the value of any variable by exactly one, you can use some simplification. It should be understood in such a way that if variable "a" has value 9, then after incrementation it will have value 10. See examples below:

Syntax Operator name Example
++ incrementation a++
-- decrementation a--