• PL
  • EN

Operatory logiczne.

Wyrażeń logicznych używa się w instrukcjach warunkowych i pętlach. Szczególnie kiedy chcesz sprawdzić czy są spełnione co najmniej dwa warunki jednocześnie:

Warunek 1 Warunek 2 OR (||) AND (&&)
false false false false
false true true false
true false true false
true true true true

Prawa matematyczne w informatyce.

Tabelka powyżej przypomina bardzo matematykę logiczną. Dzięki metodom logiki matematycznej możemy łatwo sprawdzić czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. W celu zaprogramowania bardziej złożonych sytuacji, skorzystano z praw koniunkcji, alternatywy i Negacji. Brzmią one tak:

> Koniunkcja dwóch zdań p∧q jest prawdziwa, gdy prawdziwe są oba tworzące je zdania.
> Alternatywa dwóch zdań p∨q jest prawdziwa wtedy, gdy przynajmniej jedno ze zdań p lub q jest prawdziwe.
> Negacja, czyli zaprzeczenie (zaprzeczeniem prawdy jest fałsz, a zaprzeczeniem fałszu jest prawda).

Koniunkcja w programowaniu - ORAZ / &&.

To prawo stosuje się bardzo często w programowaniu, kiedy twórca programu chce, aby zdarzyło się coś wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie spełnione są co najmniej dwa warunki.
Najlepszym życiowym przykładem wykorzystania logicznego ORAZ, jest logowanie. Będzie prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba czynniki będą prawdziwe - login oraz hasło. Jeśli którekolwiek z wyrażeń będzie błędne, całe logowanie również. Przykładowy zapis:

(login && hasło)
(login and hasło)

Alternatywa w programowaniu - LUB / ||.

To prawo stosuje się, gdy istnieją co najmniej dwa warunki do spełnienia ale wystarczy, że chociaż jedno z tych wyrażeń jest prawdziwe.
Jako przykład możemy przytoczyć aplikację edukacyjną, w której użytkownik przechodzi do kolejnego etapu jeśli zdobędzie odpowiednią ilość punktów lub zaliczy test sprawdzający dający promocję do kolejnych etapów. Przykładowy zapis:

(punkty || poziom)
(punkty or poziom)

Negacja w programowaniu - ZAPRZECZENIE / !.

Zdarza się, że warunek pętli lub wyrażenia warunkowego musi zostać zapisane zaprzeczenie. Wyobraźmy sobie sytuację, że użytkownik ma podać liczbę od 1 - 10. Można zapytać czy podana liczba nie należy do tego przedziału liczbowego:

(!(a >= 1 && a <= 10 ))

Gdy wpiszemy np. liczbę 0, ten warunek będzie spełniony, bo nie prawdą jest, że 0 mieści się w zakładanym przedziale liczbowym.
Można tą sytuację zobrazować przy pomocy prostej tabeli:Warunek ! Warunek
false true
true false

Można też wyjaśnić zapisy w tabeli wyżej dwoma przykładami:

wyrażenie a jest fałszywe tylko wtedy, gdy wyrażenie !a jest prawdziwe.
Wyrażenie a jest prawdziwe tylko wtedy, gdy wyrażenie !a jest fałszywe.

Można też powiedzieć, że jeden z zapisów tej samej zmiennej zwróci fałsz a drugi prawdę lub odwrotnie.

Logical operators.

Boolean expressions are used in conditional statements and loops. Especially when you want to check if two or more conditions are met at the same time.

Condition 1 Condition 2 OR (||) AND (&&)
false false false false
false true true false
true false true false
true true true true

Mathematical laws in computer science.

The table above is very reminiscent of logical mathematics. Using the methods of mathematical logic, we can easily check to see if a sentence is true or false. In order to use the laws of conjunction, alternatives and negation. They read as follows:

> Conjunction of two sentences p∧q is true when both sentences composing it are true.
> Alternatives of two sentences p∨q is true if at least one of the sentences p or q is true.
> Negation, means denial (the negation of truth is false, and the negation of false is truth).

Conjunction in programming - AND / &&.

This law is used very often in programming, when a program developer wants something to happen only if at least two conditions are met at the same time.
The best life example of the use of the logical AND, is the process of logging.It will be true if both factors are true - the login and the password. If either of the expressions is wrong, the entire login will be wrong as well. Example notation:

(login && password)
(login and password)

Alternative in programming - OR / ||.

This law applies when there are at least two conditions to be satisfied but it is enough that at least one of these expressions is true.
As an example we can give an educational application, in which the user passes to the next stage if he/she points or passes a test giving promotion to subsequent stages. Example entry:

(points || stage)
(points or stage)

Negation in programming - NOT / !.

There are times when the condition of a loop or conditional expression must be a negation. Imagine that the user is to provide a number between 1 and 10. You can ask if the given number does not belong to this number range:

(!(a >= 1 && a <= 10 ))

If you enter, for example the number 0, this condition will be satisfied because it is not true that 0 falls within the interval.
This situation can be illustrated by a simple table:Condition ! Condition
false true
true false

You can also explain the entries in the table above with two examples:

The expression a is false only if the expression !a is true.
The expression a is true only if the expression !a is false.

You can also say that one input of the same variable will return false and the other true, or vice versa.