• PL
  • EN

Tablice w c++.

Tablica to nic innego jak zmienna posiadająca specjalną cechę. Potrafi przechowywać więcej damnych. Do tej pory każda poznana zmienna mogła przechować tylko jedną liczbę, znak lub słowo (wyjątek string). Aby napisać program do wyznaczania wartości średniej z kilku podanych liczb, trzeba by tworzyć co najmniej tyle zmiennych ile będzie liczb.
Wprowadzenie do programu tablic, pozwoli sprytnie rozwiązać ten problem.

Każda tablica posiada rozmiar oprócz nazwy oraz typu danych. Napiszmy teraz kod, który stworzy tablicę zobrazowaną powyżej

int tab[7] = {5, 2, 8, 16, 10, 18, 7};

Taki zapis oznacza, że tworzymy przestrzeń w pamięci komputera na liczby całkowite. Przestrzeń ta składa się z siedmiu pustych elementów przygotowanych na umieszczenie liczb całkowitych. W nawiasie kwadratowym piszemy zawsze liczbę tych miejsc.
Dzięki tablicy zamiast siedmiu pudełek, którym trzeba wymyślać osobne nazwy (tak by stały się zmiennymi), tworzymy jedną "szafę" z siedmioma szufladkami ponumerowanymi od 0 do 6.

WARTO WIEDZIEĆ!

Tablice stosujemy w sytuacjach gdy zależy nam na łatwym i szybkim sortowaniu, wyszukiwaniu oraz w sytuacjach gdy zależy nam na łatwym i szybkim przetwarzaniu danych. Dotyczy to zarówno wartości liczbowych jak i słów.


UWAGA! Liczba wstawiona w nawiasach kwadratowych musi być liczbą NATURALNĄ!

Wyświetlanie zawartości tablicy

Wyświetlanie zawartości zmiennej było bardzo łatwe, wystarczyło podać nazwę zmiennej:

cout << zmienna;

Tymczasem, wystarczy podać "adres konkretnej szufladki" w naszej szafce. Tym adresem jest indeks . Aby wyświetlić liczbę 16 z tablicy przedstawionej na początku tego skryptu, należy napisać następujący kod:

cout << "W czwartej szufladce jest liczba " << tab[3] << ".";

Odwołanie się do "szufladki" z indeksem 3, pozwoli na dostęp i wyświetlenie tej zawartości.

Wpisywanie danych do tablicy

Wprowadzanie danych do zwykłej zmiennej może wyglądać w ten sposób:

cin >> zmienna;

Analogicznie jak w przypadku wyświetlania zawartości tablicy, należy wykorzystać indeks , aby dostać się do odpowiedniego miejsca w tablicy. Wstawianie danych do pierwszej komówki mołgoby wyglądać w sposób następujący:

cin >> tab[0];

Odwołanie się do "szufladki" z indeksem 0, pozwoli na dostęp i zapisanie informacji w tej lokalizacji.

ZAPAMIĘTAJ!

Aby przygotować pustą tablicę gotową na wprowadzanie danych przez użytkownika, trzeba znać rozmiar tablicy. Musisz pamiętać, że w utworzonej tablicy int tab[5]; składającej się z pięciu elementów, nie wolno popełnić takiego błędu:

cin >> tab[5];

Takie miejsce w pamięci komputera nieistnieje, dlatego program wykona niewłaściwą operację i nastąpi jego zamknięcie.

Arrays in c++.

An array is nothing but a variable that has a special feature. It can store more data. Until now, each known variable could only store one number, character or word (exception string). In order to write a program to determine the average value of several given numbers, you had to create at least as many variables as there would be numbers.
Using arrays for the program, will solve this problem cleverly.

Each array has a size in addition to the name and data type. Now let's write the code that will create the array pictured above

int tab[7] = {5, 2, 8, 16, 10, 18, 7};

This code means that we create space in the computer's memory for integers. This space consists of seven empty elements prepared to hold integers. We always write the number of these places in square brackets.
With an array of variables instead of seven boxes, boxes for which you have to invent separate names (so that they become variables), we create one "bookcase" with seven "drawers" numbered from 0 to 6.

GOOD TO KNOW!

Arrays are used in situations where we care about easy and fast sorting, searching and in situations when we care about easy and fast data processing. This applies to both numerical values and words.


NOTE: The number inserted in square brackets must be a NATURAL number!

Displaying array contents

Displaying the contents of a variable was very easy, just enter the variable name:

cout << variable;

Meantime, it is enough to give the "address of a particular drawer" in our bookcase. This address is index . To display number 16 from the array shown at the beginning of this script, you need to write the following code:

cout << "In the fourth drawer is the number " << tab[3] << ";

Referring to the "drawer" with index 3, will access and display this content.

Inserting data into an array

Entering data into a typical variable might look like this:

cin >> variable;

Similar to displaying the contents of an array, use index , to get to the correct place in the array. Inserting data into the first box could look like as follows:

cin >> tab[0];

Referring to a "drawer" with index 0, will allow you to access and save information in this location.

REMEMBER!

To prepare an empty array ready for user input, you need to know the size of the array. You must remember that in the array you created int tab[5]; which is made up of five elements, don't make that mistake:

cin >> tab[5];

There is no such place in the computer's memory, so the program will perform an illegal operation and it will be shut down.